Video

Joseph "Bud" Haney

President & CEO
[DisplayNone]

ProfileXT (PXT)

PXT testet mäter hur bra en individ passar till specifika jobb inom organisationen.  Den "jobbmatchning" som PXT har är unik och möjliggör att man kan utvärdera en individ i relation till de egenskaper som krävs för att vara framgångsrik i ett specifikt jobb. Testet används främst inom val, utveckling och strategisk planering av medarbetare.

Testet ger en djup och objektiv insikt i en individs tankesätt, beteendedrag och yrkesintressen och hur bra denne matchar specifika jobb inom organisationen. Testet hjälper chefer att anställa personer som har högsta sannolikheten att vara framgångsrik i en roll. De får också  praktiska rekommendationer för att coacha medarbetarna till högsta möjliga prestationsförmåga. Dessutom ger testet konsekvent metrik för att stödja organisationens strategiska personal- och successionsplanering, talent management samt strategier för omorganisation. 


Step One Survey II (SOSII)

Step One Survey II minskar arbetsgivarens risk vid anställning av personer i betrodda och ansvarsfulla befattningar. Undersökningen hjälper till att identifiera pålitliga jobbkandidater med integritet och hög arbetsetik. Med hjälp av Step One Survey skyddar företagen sig mot stöld av pengar, egendom, tid och andra resurser. Genom att försäkra sig om att potentiella kandidater passar in i organisationskulturen kan man i förväg veta hur en person kan integreras  i arbetet på möjligast korta tid. Inblicken i kandidatens arbetsetik, ärlighet, integritet, benägenhet för missbruk och attityd gällande stöld, kan ge en förhandsvisning i hur väl personen kommer att passa in på företaget.


Checkpoint 360 (CP360)

CheckPoint Management System är en 360-graders utvärdering. Den används främst för att utvärdera chefers och ledares effektivitet. Denna utvärdering kombinerar feedback från medarbetare, team, chefer och till och med kunder, med ett personifierat program för att utveckla specifika ledarskapsfärdigheter på basen av just denna feedback. Denna process framhäver en ledares jobbprestation i 8 universella ledarskapsfärdigheter: kommunikation, ledarskap, anpassningsförmåga, relationer, problemlösning, produktivitet, utveckling av andra människor och personlig utveckling.

CheckPoint 360 hjälper ledare att identifiera och prioritera sina egna utvecklingsmöjligheter. Organisationen kan då bättre fokusera sina investeringar på ledarskapsutbildning och utveckling, kan proaktivt identifiera olikheter i prioriteringarna mellan olika chefsnivåer och hjälpa ledningen att i tid bemöta problem som annars kan leda till låg produktivitet, låg arbetsmoral samt ökad personalomsättning.


Profile XT Sales (PXTS)

Profile XT Sales™ (PXTS) mäter hur bra en person passar in i specifika försäljningsroller inom organisationen. Testet används främst för urval, introduktion och ledning av försäljningspersonal och försäljningschefer. "Jobbmatchingen" i PXTS är unik och kan skräddarsys för företaget.


Kundserviceperspektiv (CSP)

En nyckelfaktor för att nå framgång är att ha en konsekvent företagskultur. Medarbetarnas prestation ökar om alla drar åt samma håll. CSP – Customer Service Perspective mäter karaktärsdragen för god kundservice.  CSP ser på nuvarande och framtida medarbetares definition på bra kundservice, samtidigt som testet visar hur väl de passar in i företagskulturen avseende kundservice. 


Profiles Prestationsindikator (PPI) & Profiles Teamanalys (PTA)

Profiles Performance Indicator är ett test av DISC-typ som visar på aspekter i en individs personlighet som kan påverka hur bra individen passar in med chefer, medarbetare och team samt jobbprestation. Testet används främst för att motivera och coacha medarbetare och för att lösa konflikter. En unik fördel i PPI-testet är Team Analysrapporten. Den hjälper chefer att bygga upp nya team, minska konflikterna inom befintliga, förbättra kommunikationen samt förbättra ledarskapet.


Profiles Managerial Fit (PMF)

Profiles Managerial Fit är ett kraftfullt verktyg som mäter den kritiska kompatibiliteten mellan chefer och medarbetare när det gäller att fungera på arbetsplatsen. PMF används för att öka produktiviteten, förbättra kommunikationen, öka engagemanget bland medarbetarna samt minska personalomsättningen.


Profiles Säljindikator (PSI)

Profiles Sales Indicator (PSI) hjälper till i rekryteringsprocessen att välja rätt person till rätt position genom att utgå från fem nyckelegenskaper som är viktiga för framgång i försäljningsarbetet. Testet prognostiserar dessutom sju kritiska säljbeteenden som påverkar prestationen. En av rapporterna hjälper till att coacha försäljningsteamen samt gör att man kan utveckla individanpassade utbildningar.